Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,
 • Niektóre zdjęcia, obrazy, grafika i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
 • Ułatwienia na stronie www.szkolamszalnica.pl :
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększania wielkości liter klawiszami skrótów (shift+)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Trojan-Marcisz.
 • E-mail: sp_mszalnica@wp.pl
 • Telefon: 18 445-62-48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy
 • Adres: Mszalnica 127, 33-334 Kamionka Wielka
 • E-mail: sp_mszalnica@wp.pl
 • Telefon: 18 445-62-48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy, siedziba Mszalnica 127, 33-334 Kamionka Wielka, spełnia w niepełnym zakresie wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

 • podjazd i wejście umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły,
 • winda,
 • sanitariaty dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze,
 • na parterze znajduje się wyznaczone miejsce do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową (sekretariat)