Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Informacja Urzędu Gminy

Małopolski Oddział Regionalny

Biuro Powiatowe ARiMR w Nowym Sączu

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

                                                                                                           Kamionka Wielka 5

                                                                                                             33-334 Kamionka Wielka

Sprawa: Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Sączu pragnie poinformować o możliwości uzyskania dofinansowania kosztów zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.

Wniosek należy złożyć do dnia 30 grudnia 2020 r. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

* w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 ;

 

* w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym:

 

* w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

 * w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

*która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Nowym Sączu pod numerami: (18) 353 38 35;

(18) 353 38 57 lub na stronie internetowej: https://www.arimr.gov.pl

 

 

15 grudnia 2020