Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Konkurs na pracę plastyczną
„Mój sposób na nudę”

 

 związku z zaistniałą sytuacją Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej  jak i inne instytucje kultury, nie ma możliwości organizowania w tradycyjnej formie imprez i wystaw artystycznych oraz konkursów. Wychodzimy więc naprzeciw młodym artystom i ogłaszamy konkurs plastyczny. Dzięki nim każda osoba, która swój czas spędzony w zamknięciu wykorzysta na pracę twórczą, będzie mogła zaprezentować jej owoce na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Konkurs na pracę plastyczną „Mój sposób na nudę”

Regulamin konkursu

XXX Gminnego Konkursu Plastycznego

 

§ 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

 

§ 2.  Celem konkursu jest:

1. Popularyzacja twórczości plastycznej w środowisku szkolnym,

2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

3. Umożliwianie przekazu w formie plastycznej fantazji ,wyobraźni i marzeń dziecka,

4. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które poprzez indywidualną interpretację i niczym   nieograniczoną wyobraźnię najcelniej ukażą temat konkursu.

 

§ 3 Założenia organizacyjne

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamionka Wielka i oceniony zostanie w następujących kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 11-15 lat.

 

§ 4 Format pracy i techniki

 1. Format pracy nie może być większy niż A3.

 2. Praca (1 szt.) musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.

 3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: malarstwo (oprócz malarstwa na szkle), grafika; rysunek wykonany ołówkiem, pastelami lub kredkami, collage.

 

§ 5 Zgłoszenie i ocena prac konkursowych

1.Prace należy przesłać pocztą lub osobiście na adres  Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5 lub dostarczyć do najbliższej placówki kultury, które znajdują się w: Świetlica Wiejska w Boguszy, Świetlica Wiejska w Mszalnicy, Wiejski Dom Kultury w Mystkowie w godzinach otwarcia placówki. Z tyłu pracy  prosimy podać imię i nazwisko, wiek dziecka (autora pracy) oraz kontaktowy numer telefonu do opiekuna. Do pracy należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą rodzica/opiekuna.

3. Prace należy składać do dnia 10.06.2020 r. (do godziny 12:00).

4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

5. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury Organizatora.

6. Jury pod uwagę weźmie: pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu oraz estetykę wykonania pracy.

7. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

§ 6 Prawa autorskie i przepisy RODO                                                                                           

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.                                                                         

2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Zarządca Gminnego Ośrodka Kultury  Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka

5. Dane osobowe podawane w wiadomości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

§7 Ogłoszenie wyników Konkursu                                                                                                         

  Do dnia 19 czerwca na stronie internetowej GOK zamieszczone będą wyniki konkursu.

§ 8 Nagrody                                                                                                                                         

1. Jury wyłoni po 3 najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej. Przewiduje się także 6 wyróżnień.                                                                                                                                     

2. Komisja ma prawo innego poddziału nagród. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.                                                                                                                                  

3. Nagrody zostaną przekazane  w sposób uzgodniony z rodzicem/ opiekunem nagrodzonego.

§ 9 Postanowienia końcowe                                                                                                         

1.Wsprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator.                            

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w Internecie.                                                                     

3. Prace po ocenie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.

 

Prosimy wypełnić i dołączyć  formularz zgłoszeniowy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Plastyczny „Mój sposób na nudę”

 

Formularz zgłoszeniowy.

Niniejsze zgłoszenie należy podpisać i przesłać wraz ze zdjęciem pracy, droga elektroniczną.

Imię nazwisko autora: ………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość i wiek uczestnika konkursu………………………………………………………………………………..

Adres email i telefon kontaktowy w celu powiadomienia w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia:   …………………………………………………………………………………….

Zgoda Opiekunów:

Ja/My*,  niżej podpisany/a/ni

 ………………………………………………………………………………………………..

Będący rodzicem/ami lub występujący w charakterze opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego*

……………………………………………………..lat …….., niniejszym wyrażam/y zgodę na jego/jej udział w konkursie plastycznym oraz oświadczam/y, że  zapoznałem/am/liśmy się z regulaminem konkursu  i go akceptujemy/ akceptuję, a w szczególności:

-poświadczamy, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie przez dziecko/podopiecznego * nie narusza praw osób trzecich,

-wyrażamy/am zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku z uczestnictwem w konkursie, jego/jej imienia nazwiska oraz wizerunku,

-przyjmujemy/ję do wiadomości oraz zgadzam/my się, że prawo własności oraz prawa autorskie związane że zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność organizatora,

-przyjmuję/my do wiadomości oraz wyrażam/my zgodę na przetwarzanie przez organizatora bądź podmiot przez niego wskazany  danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu w celach związanych z konkursem. Dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie do ich poprawy, zmiany lub usunięcia z bazy,

-przyjmuję/my do wiadomości oraz zgadzam/my się, że organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania oryginału pracy złożonej do konkursu.

 

Miejscowość, data …………………………                                               Podpis ………………………………

*niepotrzebne skreślić

 

13 maja 2020