Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1716348,zarzadzenie-nr-005072020-wojta-gminy-kamionka-wielka-z-dnia-16-stycznia-2020-roku-w-sprawie-okreslen.html

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przerw w pracy przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.

 

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1716358,zarzadzenie-nr-005082020-wojta-gminy-kamionka-wielka-z-dnia-16-stycznia-2020-roku-w-sprawie-ustaleni.html