Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie  nr 20/2019/2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

 

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  oddziale  przedszkolnym  w Szkole Podstawowej im. BI. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higien y w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6. poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  dnia   20   marca   2020   r.   w   sprawie   szczególnych   rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu  oświaty  w związku z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID- 19 (Dz. U.  poz.  493).   po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1

 

        1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej i  opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 

        Bł.  Karoliny Kózkówny w  Mszalnicy w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. w związku zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem 

        COVID- 19.

 

         2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, w oddziale  przedszkolnym prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z  

         wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

06 maja 2020