Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

 

 

Zarządzenie  nr 22/2019/2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

z dnia 8 maja 2020 r.

 

        w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy w związku z     

        zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 i., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemie oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie   szczególnych   rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem.  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  (Dz.  U.  poz.  493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1

 

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy w okresie  od  dnia  11  maja 2020 r. do dnia  15  maja  2020  r.  w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- l9.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, w oddziale przedszkolnym prowadzone  są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  

Dyrektor Szkoły

mgr Katarzyna Mężyk

11 maja 2020